يلدادر كلاس دوم يك

روز يك شنبه روز خيلي قشنگي بود. مدرسه يه حال و هواي ديگه داشت. هر كدوم از بچه ها يه چيزي در دست داشتند و وارد مدرسه مي شدند. يكي آدم شكوفه اي، يكي سبد ميوه با انواع و اقسام ميوه هاي تزيين شده، يكي ژله هاي رنگي، اوون يكي كيك اناري و ..... خلاصه ميزي درست كرديم كه رووش پر شده بود از چيزاي خوشمزه و قشنگ. ولي از همه قشنگتر لبخنداي قشنگ بچه ها بود كه با هيچ شيريني و شكلاتي نمي شد عوضش كرد. همه شاد بودند و دور ميز جمع شده بودند. تووي كلاس ما هم هيجاني به پا بود. آخه داشتيم براي جشن آماده مي شديم. قرار بود نقاب هندوانه اي درست كنيم. همه بچه ها كمك دادند و با زحمت فراوون بالاخره درست شد.خيلي هم قشنگ شد. كلي هم عكس گرفتيم. بعد هم جاتون خالي از كيك اناري كه باباي گل امير علي جان زحمتشو كشيده بود خورديم و لذتمون چند برابر شد.عكساشو ببينيد.