موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

مهارت تفکر نقادانه

مهارت تفکر نقادانه به دانش آموزان محمد امین آموزش داده می شود.
حکیمه پوراسماعیلی کارشناس ارشد فلسفه و کارشناس پژوهش محمد امین درباره ی ضرورت آموزش مهارت تفکر نقاد به دانش آموزان گفت:
در دنیای تکثر فرهنگی با گوناگونی و تعدد افکار و آرا و مذاهب، مهارت تفکر و تحلیل و بررسی موضوعات، گفتمان ها، نمادها و..می تواند شناخت دقیق تری از واقعیت به مخاطبان ارائه نماید. لذا به نظر می رسد تربیت انسان‌هایی که دارای درک و فهم و قدرت تحلیل نقد پدیده ها باشند ضروری و مهم می باشد.
مشاهده لیست تمام مطالب...