موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

دبیرستان پسرانه دوره اول