موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تدریس نگاره ی ده با روش الگوی ایفای نقش

فعالیت دانش اموزان در خانه

شناخت اشکال هندسی