موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

آموزش جهت های فرعی با بازی

نمایش طوطی و بازرگان

ساخت مدار موازی و متوالی

مرور اجتماعی و علوم با روزنامه

کتابخوانی

نمایش موشکا

فارسی- مهارت حل مساله تلفیق باراز نشانه ها

ریاضی - عددنویسی

ریاضی- ساخت عدد مخلوط با میوه

ریاضی- اندازه گیری

مشاهده مطالب قدیمی تر...