موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

گزارش جلسات هیئت امنای موسسه محمد امین

جلسات هیئت امنای موسسه محمد امین پایان هر سال برگزار خواهد شد و در این جلسه تصمیمات مهمی نظیر تعیین هیئت مدیره موسسه ، بررسی تراز مالی موسسه, بررسی اهداف موسسه و میزان نزدیک شدن فعالیت های موسسه به این اهداف و ... بررسی خواهد شد.

-