موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تجربه نگاری

رتبه برتر کشوری؛ الهه محنتی

رتبه برتر کشوری الهه محنتی

رتبه برتر منطقه؛ مریم اسدی

روایت نگاری

رتبه برتر منطقه؛ آزاده پلویان

رتبه برتر منطقه: الهه محنتی

درس پژوهی

رتبه برتر منطقه؛ آزاده پلویان

رتبه برتر منطقه؛ ربابه عبدالعظیمی