موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کلیپ دستاوردهای دانش آموزان دخترانه کاشت زعفران و کاردستی

کلیپ دستاورد های دانش آموزان پسرانه کاشت زعفران و کاردستی

کلیپ دستاور دهای دانش آموزان دخترانه باغ شیشه ای و کارت همیار محیط زیست

کلیپ دستاورد های دانش آموزان پسرانه باغ شیشه ای و کارت همیار محیط زیست

دستاوردهای دانش آموزان قلمه گیری شمعدانی و آفت شته

دستاورد دانش آموزان کاشت سبزیجات و خاک برگ دخترانه

دستاورد دانش آموزان کاشت سبزیجات و خاک برگ پسرانه