موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

حرف اول

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را

دبستان دخترانه(دوره اول)


 دبستان پسرانه(دوره اول)


دبستان دخترانه(دوره دوم)


 دبستان پسرانه(دوره دوم)


 دبیرستان پسرانه(دوره اول)


 دبیرستان پسرانه(دوره دوم)


ورود به سامانه مدارس