اعضای هیئت امنای موسسه ی آموزشی- فرهنگی محمد امین(ص)

1

آقای مهدی ابراهیم

 

2

دکتر حسینعلی آقابابائیان

3

دکتر سعید آیت

 

4

آقای مهدی آیت

5

دکتر ایمان ایزدی

 

6

دکتر محمود ایزدی

7

مهندس مصطفی ایزدی

 

8

آقای محمود ایمانیان

9

مهندس مرتضی ایمانیان

 

10

آقای حسنعلی پزشکی

11

دکتر علی پزشکی

 

12

آقای محسن پوراسماعیلی

13

آقای حسن پوراسماعیلی

 

14

خانم زهرا پورشبانان

15

آقای عبدالله پورشبان

 

16

دکتر مصطفی پیرمرادیان

17

آقای محمد علی تقی جراح

 

18

آقای غلامرضا توکلی

19

خانم محدثه حجتی

 

20

آقای مهدی حری

21

مهندس عبدالمحمود حجتی

 

22

آقای احمد حق پرستی

23

دکتر حیدرعلی داوری

 

24

دکتر غلامرضا خزائلی

25

آقای تقی رجایی

 

26

آقای مهدی رجایی

27

آقای رستم رستمی

 

28

آقای علی سلیمان نژاد

29

مهندس مهرداد سلیمانی

 

30

آقای ابراهیم شایان

31

مهندس عبدالحسین شریفی

 

32

آقای احمد شمس

33

مهندس محمد صالحی

 

34

آقای یداله صالحی

35

مهندس مصطفی طاهری

 

36

مهندس حسینعلی طراوت

37

آقای ابراهیم فاضل

 

38

آقای سعید فاضل

39

مهندس محمود فتاح الجنان

 

40

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین قیصری

41

دکتر اسداله کارشناس

 

42

مهندس حمید کاظمی

43

مهندس وجیهه کرداریان

 

44

آقای حسینعلی کمالی

45

مهندس رحیم محمدی

 

46

آقای اصغر محنتی

47

آقای سید رحیم مدنیان

 

48

مهندس فتح اله معین

49

دکتر مصطفی معین

 

50

آقای محمود هادیان

51

مهندس محمد مهدوی

 

52

دکتر مهدی مهرابی

53

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین نادی

 

54

مهندس محمد نصرالهی

55

حجت الاسلام و المسلمین محمود واحد

 

56

آقای محمد علی هادی

57

دکتر محمد علی هادی