انسان‌های با فرهنگ و متخصص، بزرگترین سرمایه‌های یک جامعه‌اند. این فرهیختگان در پرتو توانمندی‌های خود با کمترین امکانات مادی راه پیشرفت‌های مادی و معنوی جامعه خود را می‌سازند و توسعه های پایدار آن جامعه را موجب می شوند.
این فرهیختگان در جوامعی تربیت می شوند که عالمان، خدمتگزاران، دلسوزان و خیران فرهیخته آن دست در دست هم دهند؛ وگرنه این توانمندی‌ها و استعدادها به هدر می روند. مردم نجف آباد به گواهی صاحب نظران، مطلعان و تاریخ‌دانان دارای استعدادهای درخشانند؛ اما افسوس که این استعدادها آن‌گونه که باید روند شکوفایی خود را در بیشتر دوره¬ها نپیموده است.
این دغدغه سبب شد با همت عزیزانی در تاریخ 1392/12/08 جلسه‌‌ای با حضور 80 نفر از روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و خیراندیشان نجف‌آبادی تشکیل گردیده و برای چگونگی پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان مستعد شهر چاره‌اندیشی گردد.
در آن جلسه ضمن تاکید به اهمیت کار، حاضرین دغدغه¬ها، پیشنهادها و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه نمودند که نهایتاً تصمیم گرفته شد، مؤسسه‌ای به‌همین منظور تأسیس گردد و آقایان زیر، جهت پیگیری امر انتخاب شدند:
رحیم مدنیان؛ محمد نصرالهی؛ حسینعلی کمالی؛ مهدی ابراهیم؛ حسنعلی پزشکی؛ اصغر محنتی؛ فتح الله معین؛ محمود واحد؛ ایمان ایزدی؛ حسن پور اسماعیلی؛ مصطفی طاهری.
رئیس هیئت مدیره: جناب آقای سید رحیم مدنیان