بازدید آقای ابراهیم رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد از دبستان عصر دانش

بازدید آقای ابراهیم رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد از دبستان عصر دانش

ابراهیم: مدارس موسسه محمد امین(ص) با حمایت های مردمی و پشتیبانی های مسئولین قطعا از مدارس موفق شهر و کشور خواهند بود چرا که بنای این مدارس با نیت خیر و دغدغه ی مردمی برای تربیت انسانهای شایسته نهاده شده است.