اجرای مانور زلزله به منظور آموزش و آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه عملکرد و رویارویی با زلزله