اجرای نمایش دانش آموزان دبستان محمد امین دوره اول، در حضور مصطفی رحماندوست، با موضوع اشعار و آثار وی