احسان و نیکو کاری

حضرت علي عليه السلام درباره بخشش و نیکوکاری مي فرمايند: * بخشش بيش از خويشاوندي محبت مي آورد. * آنکه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است. * کسي که حاجت برادر مؤمن اش را برآورد، مانند کسي است که همه عمرش را به عبادت گذارنده است. * خودت وصي مال خودت باش. امروز به گونه اي عمل کن که دوست داري پس از مرگت عمل کنند. * در دنيا جز براي دو کس خير نيست؛ يکي گناهکاري که با توبه جبران کند و ديگر نيکوکاري که در کارهاي نيکو شتاب ورزد.