اردوی باغ فردوس اصفهان ویژه دانش آموزان شرکت کننده در طرح یار مهربان