اردوی زیارتی مشهد. مقدس بچه های عصر دانش متوسطه اول