اردوی علمی تفریحی دانش آموزان پایه سوم-سوم بهمن ماه95