اردوی فوتبال حبابی دانش آموزان پنجم و ششم دبستان پسرانه محمدامین(ص)