اردو و بازدیدها در دیماه 95 دبستان نیکدخت

اردو هنرستان پارسا برای بخش جانوران و گیاهان

 

 

تدریس در نانوایی

 

 

بازدید از کارگاه مسگری