افتتاحیه طرح ۳۳ روزه قرآن کریم در دبستان دخترانه محمد امین(ص)