افتتاح حساب بانکی توسط دانش آموزان و خرید کتاب با حساب شخصی در دبستان پسرانه محمد ایمن(ص) دوره دوم