اولین دوره از کارگاه های لذت یادگیری‌، مسابقه ساخت حباب های غول پیگر