بازدید آقای ابراهیم رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد از دبستان عصر دانش