بازدید آموزشی و علمی دانش آموزان از موزه آب اصفهان بهمن 95

دانش آموزان با حضور در موزه آب وشنیدن توضیحات مسئول موزه وهمچنین مشاهده فیلم آموزشی وبازدید از ماکت های گاو چاه، آسیاب آبی،  آب انبار، قنات، چرخ آب و همچنین ساعت آبی و آبگرمکن آفتابی آشنا شدند و مفاهیم آموزشی مربوط به این گنجینه ارزشمند (آب) را از نزدیک درک کردند .