بازدید از نمایشگاه گل و گیاه به مناسبت 15 اسفند روز طبیعت

درخت کاری و احترام به طبیعت و لذت بردن از آن یکی از آموزه ها و مهارت هایی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود.
دانش آموزان دبستان نیک دخت به مناسبت 15 اسفند روز درخت کاری از نمایشگاه گل و گیاه سپاهان اصفهان بازدید کردند.در این بازدید کاشت بذر را عملا آموختند و انجام دادند و طی بازدید از نمایشگاه گل خریداری کردند.از آقای گلشادی ولی محترم یکی از دانش آموزان جهت هماهنگی های لازم سپاس گزاریم .