بازدید خیرین مدرسه ساز موسسه محمد امین( ص) از دبستان عصر دانش