بازدید دانش آموزان از نمایشگاه مشاغل و سنگ های قیمتی در خارون نجف آباد