بازدید رئیس اداره محیط زیست نجف آباد از شهری به مقیاس حیاط مدرسه

 این مانور شهری برای ۲۹ دی ماه روز هوای پاک برگزار گردید. این شهر حیاطی دارای سه فرآیند  پاک سازی هوا و سه فرآیند آلودگی  هوا بود. نمایشنامه ای بر اساس این طرح  توسط دانش آموزان پایه پنجم داخل شهر رنگارنگ حیاطی در روز هوای پاک  اجرا شد . آقای محمدی رئیس اداره محیط زیست نجف آباد به اتفاق هیات همراه از این ماکت شهری بازدید به عمل آوردند.

شهرحیاطی

 

 

شهرحیاطی

 

شهرحیاطی

 

شهرحیاطی

 

شهرحیاطی