بازدید شورای دانش آموزی مدارس متوسطه اول و دبستان دوره دوم پسرانه محمد امین (ص) از مشاغل سنتی نجف آباد