بازدید هیئت مدیره موسسه محمد امین از دبستان عصر دانش در تاریخ 6 دی ماه 96