بازدید هیئت مدیره موسسه محمد امین از دبستان نیک دخت در تاریخ 6 دی ماه 96