بازدید هیئت مدیره موسسه محمد امین از دبیرستان عصر دانش (دوره اول) در تاریخ 6 دی ماه 96