بازدید هیئت مدیره موسسه محمد امین از مدارس موسسه در تاریخ 6 دی ماه 96