برنامه جنگ دارالقرآن ویژه دانش آموزان اول و سوم

شرکت در برنامه جنگ دارالقرآن ویژه دانش آموزان اول و سوم این برنامه شامل تئاتر ، نقاشی ، کاردستی ،دومینو ، مار و پله با موضوعات مذهبی و ... می شد.