برپایی دسته عزاداری دانش آموزان در ایام سوگواری محرم