برگزاری اولین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در دبستان عصر دانش