برگزاری جشن شکوفه ها

روز شکوفه های عصر دانش

روز شنبه مورخ 1396/6/25 اولین روز برای دانش آموزان کلاس اولی دبستان بود

تجربه ی یک روز به یاد ماند نی برای دانش آموزان همراه اولیا ومربیان

دیدن اولین شکوفه های مهر در فصل مهربانی وایجاد انگیزه ای مضاعف برای مربیان