برگزاری جلسه ی هیئت مدیره ی مؤسسه محمد امین (ص)

جلسه ی هیئت مدیره ی مؤسسه محمد امین (ص) در تاریخ 95/7/15 با حضور آقایان مدنیان، واحد، ابراهیم، پوراسماعیلی، کمالی، محنتی و پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه گزارش بازگشایی مدارس در سال 95، نحوه ی جذب نیرو، گزارش آماری و مالی مدارس، گزارش زمین مؤسسه داده شد و در مورد تغییر نام مدارس به محمد امین (ص) صحبت گردید.

در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

1-امور مالی مدارس و مؤسسه بررسی شده و گزارش مالی آن تا پایان مهرماه به هیئت مدیره ارائه گردد.

2-برای هر مدرسه به صورت مستقل علاوه بر گزارش مالی، پیش بینی هزینه ها و درآمد ها ارائه گردد (سال مالی مؤسسه سال شمسی است).

3-با توجه به مشکلات زمین جوزدان، زمین شمال غربی نجف آباد پیگیری و درخواست واگذاری آن انجام شود، آقایان کمالی، نصرالهی و معین مسئول پیگیری آن شدند.

4-در خصوص تبدیل مدارس از حقیقی به حقوقی (مؤسسه) جناب آقای پزشکی اقدام نماید.