برگزاری دومین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در دبستان عصر دانش در تاریخ 95/8/23