تبلیغات و انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان پسرانه محمد امین(ص) دوره دوم