تدریس درس آزاد کتاب فارسی با موضوع شهر خود کلاس اول

کلاس اول

تدریس درس ازاد کتاب فارسی با موضوع شهر خود
نجف ابادگردی و بازدید از ارگ زیبای نجف اباد و خانه ی مهرپرور ...