تقدیر از خیرین در جلسه هیات امنای موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین(ص)