تقدیر از رتبه برتر جشنواره تجارب تربیتی کشور در تابستان ۹۶

تقدیر از رتبه برتر جشنواره تجارب تربیتی کشور در تابستان ۹۶
 مدیر دبستان عصر دانش سرکار خانم دکتر الهه محنتی
اصفهان، فرهنگسرای عطار نیشابوری، چهارشنبه ۱۵ شهریورماه