تقدیر از رتبه برتر جشنواره تجارب تربیتی کشور در تابستان ۹۶