تمرین مهارت همدلی در راستای تقویت مهارت های زندگی، با روش بازیهای فکری و گروهی، به صورت مستمر در مدارس محمد امین(ص)