جشن شیر هم زمان با آغاز طرح توزیع شیر مدارس(کلیپ)

نماینده ی شیر با تاج خود به عنوان شیر سلطان کلسیم و بادکنک هایی که روی هر کدام یک پیام در مورد شیر نوشته شده بود , وارد کلاس شد. به نخ های باد کنک ها پیامهایی به تعداد بچه ها نوشته شده بود که بعد از خواندن پیام ها هر کدام از دانش اموزان پیام ها ی خود را روی بطریهای شیر نوشتند.