جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه عصر دانش در دیماه95