جلسه دیداراولیابامعلمان ومشاهده پوشه کاروکارنامه توصیفی دانش آموزان وبررسی نقاط ضعف وقوت دانش آموزان درمسائل آموزشی وتربیتی