دوخت کیف برای روز مادر توسط پسران دبستان پسرانه محمدامین(ص) دوره دوم همراه با جشن روز مادر