روز قلم

ای قلم هستی بسی زیبا گهر
برگرفته علم از تو بال و پر
هیچ می دانی که والایی قلم
چون خدا بر نام تو خورده قسم
بر سر دست بزرگان جای تو
آفرین بر رتبه ی والای تو
با تو قرآن خدا تحریر شد
با تو آیه آیه اش تفسیر شد
شرح حال قرن و اعصار کهن
ثبت دفتر کرده ای تا این زمن
بر فراز علم جا داری قلم
اهتزازی اندر آنجا چون علم
دست من مانوس شد با جسم تو
وه چه زیبا و قشنگ است اسم تو
عاجز است عارف ز وصفت ای قلم
آنچه آمد از دلش کرده رقم
زاهد محمودی